Kategorie

Do każdego zamówienia oferujemy

Znakowanie pendriva
– nadruk, grawer, druk fullcolor

Opakowanie jednostkowe

Wgrywanie danych

Smyczki
– standardowe oraz z nadrukiem

Szybki kontakt

Telefon

Telefon:+48 504468384

Telefon:+48 600248622

E-mail

biuro@usbmemory.pl
Certyfikaty

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są drogą mailową z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy USB Memory do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
 2. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, USB Memory rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
 3. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy USB Memory, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
 4. Złożenie zamówienie nie może być anulowane.

Płatnośći

 1. Preferujemy rozliczanie płatności w formie przedpłaty na konto USB Memory. Dla stałych klientów możliwe jest odroczenie terminu płatności jednakże każda płatność inna niż przedpłata wymaga indywidualnych ustaleń.
 2. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę USB Memory przy realizacji tego zamówienia koszty.
 3. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności USB Memory ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.
 4. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 5. USB Memory ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

Towar i zdobienie

 1. USB Memory nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
 2. USB Memory nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyka towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
 3. Logo firmy, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w formacie Corel Draw w wersji X3 lub niższej, albo po uzgodnieniu z USB Memory w innej formie wektorowej. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami USB Memory będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

Termin realizacji

 1. Standardowy termin realizacji wynosi 3-5 dni roboczych, liczony od złożenia zamówienia i przesłania wszystkich niezbędnych plików.
 2. W przypadku większych zamówień, bądź niestandardowych modeli (np. na zamówienie lub importowe) termin realizacji może ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani.
 3. Pendrivy bez znakowania wysyłamy w ciągu 24h.

Transport

 1. Ceny towarów zawarte w cenniku nie zawierają kosztu transportu. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
 2. USB Memory pokrywa koszt transportu, jeżeli wartość zamówienia przekroczy 3000zł netto.
 3. USB Memory nie odpowiada za opóźnienia w dostawie zawinione przez firmę kurierską lub inne czynniki, które zaistniały po przekazaniu towaru przewoźnikowi, a na które nie mamy wpływu.
 4. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane i zabezpieczone taśmą firmową. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym. Wszystkie wysyłane towary są ubezpieczone.

Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez producenta.
 2. Gwarancja na pamięci flash USB wynosi 24 miesiące, a na modele firmy GoodRam gwarancja producenta jest wieczysta.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.

Reklamacje

 1. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Dostawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
 2. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy grawer) w przypadku gdy zamawiający nabywa u Dostawcy towar bez zdobień. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.
 3. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie z dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Klient odsyła tylko towar wadliwy. Koszty odesłania wadliwego towaru pokrywa klient.
 4. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Postanowienia końcowe

 1. Złożone zamówienie, może zostać odrzucone jeżeli jest niezgodne z wewnętrznymi regulacjami USB Memory.
 2. Wszystkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron, pod rygorem nieważności.
 3. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie właściwym dla siedziby sprzedającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Złożenie zamówienia w USB Memory, oznacza akceptacje powyższych warunków.